fbpx

POMOC TECHNICZNA

Regulamin SUPERSTRZELEC 2018

REGULAMIN

ZAWODY SUPERSTRZELEC

Stróże, Święto Wiosny, 28.04.2018r.

 

 1. CEL ZAWODÓW
 • Popularyzacja zdrowego trybu życia
 • Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych

 

 1. ORGANIZATOR
 • Zakład Aktywności Zawodowej im. Matki Bożej Fatimskiej

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin zawodów: 28.04.2018r. godz. 15:00
 2. Miejsce startu: Zakład Aktywności Zawodowej w Stróżach
 3. Termin zgłoszeń: 28.04.2018r. do godziny 14:00 ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń do Organizatora

 

 1. SPOSÓB RYWALIZACJI I KLASYFIKACJE

W zawodach mogą wystąpić chłopcy do lat 14. Zgłoszeni uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe:

- chłopcy do 8 roku życia

- chłopcy powyżej 8 roku życia

Podczas zawodów „SUPERSTRZELEC” uczestnicy będą strzelać na bramkę, w której zostaną wyznaczone strefy punktowe. Punktowane będą: celny strzał na bramkę oraz precyzyjny strzał w punktowane pole bramki. W każdej kategorii  wiekowej zostanie wyłoniony „SUPERSTRZELEC”.

V.NADZÓR SĘDZIOWSKI

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji sportowej czuwać będzie JURY pod przewodnictwem Stanisława Szpyrki- koordynatora Akademii Kolejarz Stróże.

 

 1. ZGŁOSZENIA
 2. Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie zgłoszenia na adres: [email protected]) lub tradycyjną w Zakładzie Aktywności Zawodowej im. Matki Bożej

Fatimskiej w Stróżach, Stróże 622b.

 1. Zgłaszający obowiązany jest podać dane wg załączonej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
 1. Zgłoszenia nie zawierające podanych wyżej informacji lub zawierające informację niepełną czy też wypełnione nieczytelnie - nie będą uwzględnione.

 

VII. PROGRAM ZAWODÓW

Program zawodów:

28.04.2018 r. (sobota)

 • 16:30 rozgrzewka
 • 17:00 – rozpoczęcie zawodów
 • 18:00 – zakończenie zawodów i wręczenie nagród

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (ZAZ Stróże) celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

 

- Akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych, a także w celach marketingowych

Organizatora i sponsorów.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także rzeczy pozostawionych na obiekcie sportowym.

- Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

- W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie

 

REGULAMIN_superstrzelec

SUPERSTRZELEC_KARTA_ZGŁOSZENIOWA

GÓRA Skip to content